I Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, у школској 2024/2025. години, на  мастер академске студије  уписује:

1. На студијски програм ”Мастер академске студије права општи смер”, 50 студената, и то:
   –  30. (тридесет)  студената који се финансирају из буџета,
– 20 (двадесет)  самофинансирајућих студената.

  1. На студијски програм ”Мастер академске студије права јавна управа и администрација”, 25 студената, и то:
    – 10 (десет) студената који се финансирају из буџета,
    – 15 (петнаест) самофинансирајућих студената.

II Рок за подношење пријаве је од _____. године до ______2024. године.

III Допунски испит, према одлуци Комисије за упис на мастер академске студије, у случају некомпатибилности студијских програма, испитних питања или литературе, за кандидате који су завршили основне академске студије права и остварили 240 ЕСПБ бодова на неком другом правном факултету, односно, завршили основне академске студије и остварили 240 ЕСПБ на сродном факултету друштвено-хуманистичких наука, одржаће се ________2024. године у 10 часова. Кандидати који су се пријавили за упис на Мастер академске студије права – општи смер допунски испит полагаће из предмета Грађанско право, Грађанско процесно право, Кривично правo и Кривично процесно право.

IV Кандидати који су се пријавили за упис на Мастер академске студије права – јавна управа и администрација, са других правних или факултета друштвено-хуманистичких наука, а према одлуци Комисије за упис, допунски испит полагаће из предмета Уставно право и Управно право.

V Пријемни испит се полаже у виду теста за кандидате који су положили допунски испит, као и за кандидате који су завршили основне академске студије права, односно основне студије права и стекли звање дипломирани правник, ________ 2024. године у 10 часова.

Текст конкурса

Пријава на конкурс – Општи смер

Пријава на конкурс – Јавна управа и администрација