Самовредновање и оцењивање квалитета Правног факултета Универзитета у Приштини

Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици редовно спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета акредитованих студијских програма, наставе и услова рада, као и анализе оцена и пролазности студената. У школској 2018/2019. години Правни факултет је у складу са законским обавезама приступио изради Извештаја о поступку и резултатима самовредновања

Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета
Прилог 1.3.Акциони план за спровођење стратегије и одлуке о његовом усвајању и допунама, Одлука о усвајању

Стандард 2: Начини и поступци за обезбеђење квалитета
Прилог 2.1.
Усвојени документ – Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење квалитета високошколске установе
Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета високошколске установе у оквиру стандарда квалитета
Прилог 2.3. Усвојени годишњи извештаји о раду успостављеног тела (комисије, одбора, центара) за унутрашње осигурање квалитета високошколске установе

Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета
Прилог 3.1. Формално успостављено тело (комисија, одбор) са конкретном одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи
(извод из Статута) и опис рада
Прилог 3.1.1. Одлука декана о именовању менаџера за квалитет
Прилог 3.2. Списак свих анкета, Старији обрасци анкете (Упитник 1, Упитник 2, Упитник 3)
Прилог 3.3. Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и превентивних мера
3.3.1. Извештај зимски семестар школске 2018/2019. године
3.3.2. Извештај летњи семестар школске 2018/2019. године

Стандард 4: Квалитет студијског програма
Табела 4.1. Листа свих студијских програма који су акредитовани на високошколској установи од 2011. године са укупним бројем уписаних студената на свим годинама студија у текућој и претходне 2 школске године
Табела 4.2. Број и проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у претходне 3 школске године у оквиру акредитованих студијских програма. Ови подаци се израчунавају тако што се укупан број студената који су дипломирали у школској години (до 30. 09.) подели бројем студената уписаних у прву годину студија исте школске године. Податке показати посебно за сваки ниво студија
Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године. Овај податак се добија тако што се за студенте који су дипломирали до краја школске године (до 30.09.) израчуна просечно трајање студирања. Податке показати посебно за сваки ниво студија
Прилог 4.1. Анализа резултата анкета о мишљењу дипломираних студената о квалитету студијког програма и постигнутим исходима учења.
Прилог 4.1.1. Извештај ОАС зимски семестар школске 2018/2019. године
Прилог 4.1.2. Извештај ОАС летњи семестар школске 2018/2019. године
Прилог 4.1.3. Извештај МАС летњи семестар школске 2018/2019. године
Прилог 4.1.4. Извештај МАС зимски семестар школске 2018/2019. године
Прилог 4.2. Анализа резултата анкета о задовољству послодаваца стеченим квалификацијама дипломаца
Прилог 4.3.1. Споразум о сарадњи са Државним универзитетом Министарства финансија Руске Федерације
Прилог 4.3.2. Споразум о сарадњи са Правним факултетом из Шјауљаја – Литванија
Прилог 4.3.3. Споразум о сарадњи са Правним факултетом Св. Климент Охридски Универзитета у Софији
Прилог 4.3.4. Споразум о сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Бањој Луци
Прилог 4.3.4.1. Анекс споразума о сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Бањој Луци
Прилог 4.3.5. Споразум о сарадњи са Правним факултетом Јустининијан први у Скопљу
Прилог 4.3.6. Споразум о сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Подгорици
Прилог 4.4. Споразум о научно-стручној и пословно-техничкој сарадњи са Службом за управљање кадровима Владе Републике Србије
Прилог 4.5. Споразум о сарадњи са Државним правобранилаштвом у Врању
Прилог 4.6. Споразум о сарадњи са Градским јавним правобранилаштвом у Врању
Прилог 4.7. Споразум о сарадњи са Општином Рашка
Прилог 4.8. Споразум о сарадњи са Општином Трговиште
Прилог 4.9. Споразум о сарадњи са Основним јавним тужилаштвом Владичин Хан
Прилог 4.10. Споразум о сарадњи са Основним јавним тужилаштвом у Врању
Прилог 4.11. Споразум о сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Врању
Прилог 4.12. Споразум о сарадњи град Врање
Прилог 4.13. Споразум о сарадњи са ПР Јавним извршитељем Александром Николићем у Врању
Прилог 4.14. Споразум о сарадњи са Правним факултетом Универзитета Унион у Београду
Прилог 4.15. Правилник о критеријумима и условима преношења ЕСПБ бодова

Стандард 5: Квалитет наставног процеса
Прилог 5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса превентивних мера
Прилог 5.1.1. Извештај зимски семестар школске 2018/2019. године ОАС,
Прилог 5.1.2. Извештај летњи семестар школске 2018/2019. године ОАС,
Прилог 5.1.3. Извештај зимски семестар школске 2018/2019. године MAС
Прилог 5.1.4. Извештај летњи семестар школске 2018/2019. године MAС
Прилог 5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе.
Прилог 5.2.1. Распоред предавања за месец јануар школске 2018/2019. године ОАС
Прилог 5.2.2. Распоред предавања за месец фебруар школске 2018/2019. године ОАС
Прилог 5.2.3. Распоред предавања за месец март школске 2018/2019. године ОАС
Прилог 5.2.4. Распоред предавања за месец април школске 2018/2019. године ОАС
Прилог 5.2.5. Распоред предавања за месец мај школске 2018/2019. године ОАС
Прилог 5.2.6. Распоред предавања за месец октобар школске 2018/2019. године ОАС
Прилог 5.2.7. Распоред предавања за месец новембар школске 2018/2019. године ОАС
Прилог 5.2.8. Распоред предавања за месец децембар школске 2018/2019. године ОАС
Прилог 5.2.9. Распоред предавања за месец јануар школске 2018/2019. године МАС
Прилог 5.2.10. Распоред предавања за месец фебруар школске 2018/2019. године МАС
Прилог 5.2.11. Распоред предавања за месец март школске 2018/2019. године МАС
Прилог 5.2.12. Распоред предавања за месец април школске 2018/2019. године МАС
Прилог 5.2.13. Распоред предавања за месец мај школске 2018/2019. године МАС
Прилог 5.2.14. Распоред предавања за месец новембар школске 2018/2019. године МАС
Прилог 5.2.15. Распоред предавања за месец децембар школске 2018/2019. године МАС
Прилог 5.2.16. Распоред предавања за месец јануар школске 2018/2019. године ДС
Прилог 5.2.17. Распоред предавања за месец фебруар школске 2018/2019. године ДС
Прилог 5.2.18. Распоред предавања за месец март школске 2018/2019. године ДС
Прилог 5.2.19. Распоред предавања за месец април школске 2018/2019. године ДС
Прилог 5.2.20. Распоред предавања за месец мај школске 2018/2019. године ДС
Прилог 5.2.21. Распоред предавања за месец новембар школске 2018/2019. године ДС
Прилог 5.2.22. Распоред предавања за месец децембар школске 2018/2019. године ДС
Прилог 5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних компетенција наставника и сарадника
Прилог 5.3.1. Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звања наставника
Прилог 5.3.2. Извештај одбора за квалитет

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада
Taбела 6.1.
Назив текућих научноистраживачких/уметничких пројеката, чији су руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи
Табела 6.2. Списак наставника и сарадника запослених у високошколској установи, учесника у текућим домаћим и међународним пројектима
Табела 6.3.
Збирни преглед научноистраживачких и уметничких резултата у установи у претходној календарској години према критеријумима Министарства и класификације уметничко-истраживачких резултата
Табела 6.4. Списак SCI/ ССЦИ-индексираних радова по годинама за претходни трогодишњи период. (Навести референце са редним бројем)
Табела 6.5. Листа одбрањених докторских дисертација и уметничких пројеката (име кандидата, име ментора, назив дисертације и година одбране, публиковани резултати) у високошколској установи у претходне три школске године
Табела 6.6. Списак стручних и уметничких пројеката који се тренутно реализују у установи чији су руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи
Табела 6.7. Списак ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно образовно уметничког поља, као и однос броја ментора у односу на укупан број наставника на високошколској установи
Прилог 6.1. Списак награда и признања наставника, сарадника и студената за остварене резултате у научноистраживачком и уметничко-истраживачком раду
Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број наставника и сарадника на високошколској установи
Прилог 6.3. Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број наставника и сарадника на високошколској установи

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника
Табела 7.1.
Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у високошколској установи
Табела 7.2. Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској установи (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)
Прилог 7.1. Правилник о избору наставника и сарадника
Прилог 7.2. Однос укупног броја студената (број студената одобрен акредитацијом помножен са бројем година трајања студијског програма) и броја запослених наставника на нивоу установе

Стандард 8: Квалитет студената
Табела 8.1.
Преглед броја студената по степенима, студијским програмима и годинама студија на текућој школској години
Табела 8.2. Стопа успешности студената. Овај податак се израчунава за студенте који су дипломирали у претходној школској години (до 30.09) а завршили студије у року предвиђеном за трајање студијског програма
Табела 8.3. Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске програме по годинама студија
Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема студената
Прилог 8.2. Правилник о оцењивању
Прилог 8.3. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од усвојених процедура оцењивања

Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса
Табела 9.1.
Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи
Табела 9.2. Попис информатичких ресурса
Прилог 9.1. Општи акт о уџбеницима
Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на високошколској установи (са редним бројевима)
Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници запослени на установи са бројем наставника на установи

Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке
Табела 10.1. Број ненаставних радника запослених са пуним или непуним радним временом у високошколској установи у оквиру одговарајућих организационих јединица
Прилог 10.1. Шематска организациона структура високошколске установе
Прилог 10.2. Aнализа резултата анкете студената о процени квалитета рада органа управљања и рада стручних служби
Прилог 10.2.1. Извештај зимски семестар школске 2018/2019. године ОАС
Прилог 10.2.2. Извештај летњи семестар школске 2018/2019. године ОАС
Прилог 10.2.3. Извештај летњи семестар школске 2018/2019. године MAС
Прилог 10.2.4. Извештај зимски семестар школске 2018/2019. године МАС

Стандард 11: Квалитет простора и опреме
Табела 11.1.
Укупна површина (у власништву високошколске установе и изнајмљени простор) са површином објеката (амфитеатри, учионице, лабораторије, организационе јединице, службе)
Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у наставном процесу и научноистраживачком раду
Табела 11.3. Наставно-научне и стручне базе

Стандард 12: Финансирање
Прилог 1.
Финансијски план за 2020. годину
Прилог 2. Финансијски извештај за претходну школску годину 2018.

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета
Прилог 13.1.
Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери квалитета
Прилог 13.1.1. Статут факултета
Прилог 13.1.2. Правилник о квалитету

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета
Прилог 1.
Информације презентоване на сајту високошколске установе о активностима које обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу квалитета у циљу одржавања и унапређења квалитета рада високошколске установе https://pravni.pr.ac.rs/jedinica-za-kvalitet/

Стандард 15. Квалитет докторских студија
Табела 15.1.
Списак свих акредитованих студијских програма докторских студија
Табела 15.2. Списак организационих јединица, које се баве уједначавањем квалитета свих докторских студија на високошколској установи
(Савет докторских студија, докторска школа… )
Табела 15.3. Списак чланова организационих јединица за квалитет докторских студија високошколске установе
Прилог 15.1 Правилник докторских студија (СТАРИ Правилник)
Прилог 15.2 Извод из Статута који регулише докторске студије
Прилог 15.3 Правилник о раду докторске школе
Прилог 15.4 Правилник о избору ментора
Прилог 15.5 Поступак израде и одбране докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта