ВИЗИЈА

Као једини факултет за образовање правника на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија, Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици своју образовну мисију и улогу остварује већ 64. година. Наша визија је да постанемо регионални лидер у истраживању и образовању из области правних наука. Пратећи највише европске стандарде високог образовања, примењујући најбоље праксе и следећи проактиван приступ желимо да постанемо реномирана институција која својим корисницима улива поверење, настављајући да још успешније обављамо своју важну друштвену и едукативну функцију.

МИСИЈА

Мисија Факултета је образовање врхунских стручњака у области права, компетентних за обављање правничке професије у правосуђу, тужилаштву, правобранилаштву, државним органима, органима државне управе, органима локалне самоуправе, привреди, јавнобележничкој и јавноизвршилачкој делатности, образовању, организацијама националног и међународног карактера, невладином сектору и другим делатностима.
Факултет остварује своју основну делатност организовањем и остваривањем акредитованих студијских програма на свим нивоима студија и развијањем научноистраживачког и стручног рада у области правних наука.

ЦИЉЕВИ

Општи циљеви Факултета дефинишу се у складу са циљевима високог образовања утврђеним у Закону о високом образовању Републике Србије, Националном оквиру квалификација, Статуту Факултета и Стратегији управљања квалитетом, док се појединачни циљеви реализације студијских програма утврђују посебно према степену студија. Циљеви Факултета су:

  • Развој науке и стваралаштва;
  • Унапређивање делатности високог образовања;
  • Унапређивање квалитета наставе;
  • Усавршавање научног подмлатка;
  • Увођење студената у научноистраживачки рад, и
  • Стварање материјалних услова за рад и развој Факултета.