УПИС У ШКОЛСКОЈ 2024/2025. ГОДИНИ 

  • Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици могу уписати сви кандидати који су стекли средње образовање у четворогодишњем трајању.
  • Сви кандидати полажу јединствени пријемни испит.
  • Пут до стицања статуса студента Правног факултета састоји се из неколико етапа: пријаве на конкурс, полагања пријемног испита и уписа на Факултет.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици уписује у прву годину ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРАВА за школску 2024/2025. годину у седишту Факултета, и то: 50 студената који сами плаћају школарину (висина школарине је 45.000,00 динара, могућност плаћања у више рата).
Пријаве на конкурс примају се од 17. до 28. јуна 2024.  године од 8  до 14 часова.
Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе на увид оригинал документа, а уз пријавни лист на шалтеру студентске службе предају и фотокопије следећих докумената:

  • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
  • диплома о завршном, односно матурском испиту,
  • доказ о уплати у износу од 6.000,00 динара за накнаду за полагање пријемног испита на жиро рачун Правног факултета: 840 – 1491666 – 31 позив на број  97 – 41 – 310

Полагање пријемног  испита обавиће се 02.07.2024. са почетком у 10 сати, према распореду који ће кандидати добити приликом пријаве на Конкурс.
Објављивање прелиминарне ранг листе 02.07.2024. године.
Након пријемног испита Факултет објављује ранг листу на огласној табли и интернет страници Факултета, у року који је утврђен Конкурсом.
Примедбе и жалбе на ранг листу достављају се најкасније 36 сати од објављивања, а уз учешће Комисије декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.
Коначна ранг листа биће објављена до 05.07.2024. године.
Упис примљених кандидата обавиће се у периоду од 05. до 10.07.2024. године.

Текст конкурса                              Пријава на конкурс

СПОТ – УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

СПОТ – ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ         

СПОТ – УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА

СПОТ – СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ УНИВЕРЗИТЕТА

СПОТ – СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР

СПОТ – СТУДЕНТСКА ПОЛИКЛИНИКА

Тест СРПСКИ ЈЕЗИК     Одговори СРПСКИ ЈЕЗИК

Тест ИСТОРИЈА             Одговори ИСТОРИЈА

Информатор за школску 2023-2024. годину – ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРАВА