УПИС У ШКОЛСКОЈ 2024/2025. ГОДИНИ 

Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици расписује конкурс за упис у прву годину основних академских студија права и то:
– 70 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије и 3 места која су резервисана за поједине категорије лица, и то:
– 1 место за особе са инвалидитетом,
– 1 место за припаднике ромске националности и
– 1 место за држављане Републике Србије који су у школској 2023/2024. години средњу школу завршили у иностранству,
– 80 студената који сами плаћају школарину у седишту факултета у Косовској Митровици (висина школарине је 69.000,00 динара, могућност плаћања у више рата,
– 50 студената који сами плаћају школарину у Високошколској јединици Правног факултета у Врању (висина школарине је 69.000,00 динара, могућност плаћања у више рата.

Пријаве на конкурс примају се од 17. до 28. јуна 2024. године од 8  до 14 часова.
Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе на увид оригинал документа, а уз пријавни лист предају и фотокопије следећих докумената:

  • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
  • диплома о завршном, односно матурском испиту,
  • доказ о уплати у износу од 6.000,00 динара за накнаду за полагање пријемног испита на жиро рачун Правног факултета: 840 – 1491666 – 31 позив на број  97 – 41 – 310.

Полагање пријемног  испита обавиће се 02.07.2024. са почетком у 12 сати, према распореду који ће кандидати добити приликом пријаве на конкурс.
Објављивање прелиминарне ранг листе 02.07.2024. године.
Након пријемног испита факултет објављује ранг листу на огласној табли и интернет страници факултета, у року који је утврђен конкурсом.
Примедбе и жалбе на ранг листу достављају се најкасније 36 сати од објављивања, а уз учешће Комисије декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.
Коначна ранг листа објавиће се до 05. јула 2024. године.
Упис примљених кандидата обавиће се у периоду од 05. до 10. јула 2024. године.

Конкурс за упис студената у школској 2024/2025. години

Пријава на конкурс

 

СПОТ – УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

СПОТ – ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ         

СПОТ – УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА

СПОТ – СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ УНИВЕРЗИТЕТА

СПОТ – СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР

СПОТ – СТУДЕНТСКА ПОЛИКЛИНИКА

 

Информатор за школску 2023-2024. годину – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА

Тест СРПСКИ ЈЕЗИК     Одговори СРПСКИ ЈЕЗИК

Тест ИСТОРИЈА             Одговори ИСТОРИЈА